งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ด้านพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

 

        การประกวดกล่าวคำอาราธนาและคำถวายทานในพุทธศาสนพิธี ระดับประถม

 

 

                                                                              1.  เด็กชายดารีรัตน์  โคตรสำราญ

                                                     2.  เด็กชายวริษฐา  เสมลับ

                                                     3.  เด็กชายชญาดา  สุวรรณศรี

                                                     4. เด็กหญิงอุบลวรรณ  พรหมสวัสดิ์

                                                     5. เด็กหญิงบุษภาภรณ์  สว่างกุล

                                                     6. เด็กหญิงวริทร  อินทรคช

                                                     7. เด็กหญิงณัฐ  เศรษฐวิทยา

                                                     8. เด็กหญิงณัฐชา  เหลืองสะอาด

                                                     9. เด็กชายศุภณัฐ  เลขพัฒน์

                                                   10. เด็กชายอภิวัฒน์  เนตรสว่าง

                                                   11. เด็กหญิงรินรดา  พรรณพัฒน์

                                                   12. เด็กหญิงกัญญาวีร์  สมัครคุณ

 

 

    

Design downloaded from free website templates.