ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑

 

 

 

 

                                        

 

 

 

                                                                                                                     นางธนวรรณ วานิชานนท์

                                                                                                               หัวหน้าสายระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑

 

 

                

 

 

 

                                                                                                    

 

 

                                         นางสาวสุวิมล เปี่ยมประยงค์                                นางธนวรรณ  วานิชานนท์                          นางสาวณัฐธิดา บัณฑิตยนาถ

                                        ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่  ๑/๑                             ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่  ๑/๒                         ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่  ๑/๓

 

 

 

   

 

 

                                                                                                   
 

                                     นางสาวสิรินพัทธ์  วิชญพงศ์                                      นา์งปนัดดา พูลสวัสดิ์                              นางประภาภรณ์ ชาติสมบูรณ์                      

                                    ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่  ๑/๔                                ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่  ๑/๕                    ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑/๖           

 
 
 
                                                                           ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒  
     
                                                                                                                    
 

                                                                                                              นางสาวนิภาพร คล้ายแดงคล้ำ

                                                                                                           หัวหน้าสายระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒

 
     
                                                                                       
 

           นางสาวนิภาพร คล้ายแดงคล้ำ                           นางสาวพรพรรณ ศรีนาค                        นางสาวชนุตภรณ์ เครือสงค์                       นางสาวธัญกมล  ชาวนาวิก

             ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ ๒/๑                          ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ ๒/๒                      ครูประจำชั้นอยุบาลปีที่ ๒/๓                     คูรูุประจำชั้นอนุบาลปีที่ ๒/๔

 
     
                                                                                                                                              
 

               นางสาวกนกวรรณ วรอาจ                        นางสาวอรัญญา วสุธาวรรณ                        นางสาวฐิติเนตร ขันธมาลี                             นางสาวอรทัย เกียรติขจร

             ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่  ๒/๕                    ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่  ๒/๖                      ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่  ๒/๗                         ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่  ๒/๘

 
 
 
                                                                             ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๓  
     
                                                                                                                
                                                                                                                   นางอรทัย ภูเฮืองแก้ว

                                                                                                         หัวหน้าสายระดับชั้นอนุบาลปีที่  ๓

 
     
                                                                                                                                    
 

                                       นางนิยดา ศรีจันทร์โฉม                               นางสาวรางคนา ศรีจิตเปลี่ยน                          นางสาวกมลทิพย์ เกิดเดโช                  

                                     ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่  ๓/๑                     ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่  ๓/๒                                 ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ ๓/๓                                    

 
     
                                                                                                      
 

            นางสาวชลลดา ชุ่มจิตร                              นางเพ็ญแข ปฐมกำเนิด                                นางสาวพรรณภา ไกรงาม                                 นางอรทัย ภูเฮืองแก้ว

          ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่  ๓/๔                    ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่  ๓/๕                          ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่  ๓/๖                           ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่  ๓/๗

 
     
 
 

           

Design downloaded from free website templates.