:: โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยายินดีต้อนรับ::

           

          บรรยากาศโรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา

 

 ข่าวประชาสัมพันธ
      วันที่  28 สิงหาคม พ.ศ. 2557           รูปภาพ
             - ได้ต้อนรับผู้ได้รับการสรรหาเพื่อพัฒนาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
      วันที่  29 สิงหาคม พ.ศ. 2557         รูปภาพ
             -  ผู้อำนวยการโรงเรียนเดินทางไปรับเกียรติบัตรเหรียญเงินจากผลการทดสอบ
                ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  ( O-NET) ณ โรงเแรมปรินซ์พาาเลซ์
                จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช)
      วันที่ 23 - 26 กันยายน พ.ศ. 2557
            - ชั้นอนุบาลที่ 2 - อนุบาลปีที่ 3   สอบภาคเรียนที่ 1
     วันที่ 29 - 30 กันยายน พ.ศ. 2557 - วันที่ 1 - 2   ตุลาคม    พ.ศ. 2557
            - ชั้นประถมศึกษาปีที 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที 3  สอบภาคเรียนที่ 1
      วันที่   3 - 6 - 7 - 8   ตุลาคม  พ.ศ. 2557
             - ชั้นประถมศึกษาปีที 4 - ชั้นประถมศึกษาปีที 6  สอบภาคเรียนที่ 1
       วันที่  9 - 10   ตุลาคม   พ.ศ. 2557
              -   กีฬาสี
        ปิดภาคเรียนที่ 1   วันที่   11   ตุลาคม   พ.ศ.  2557
        โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่  2   วันที่  27  ตุลาคม   พ.ศ.  2557
 
การสอบแข่งขันวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ (ท็อปเทสท์)

ประจำปี พ.ศ. 2555
 เด็กชายนฤปชัย  ไพรหงกุล   รูปภาพ
 เด็กหญิงญาณิศา  มากลัด    รูปภาพ
 เด็กชายดนุพัฒน์  ชัยณรงค์  รูปภาพ

      ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2557

       

 

เข้าค่ายธรรมะ

 

สัปดาห์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร

 
Design downloaded from free website templates.