::
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยายินดีต้อนรับ
::

 

      

      ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา

 

 กำลังเปิดสมัครนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

     -   ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ อายุ ๓ ปี ขึ้นไป (เกิดก่อนวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗)

         จำนวน ๑๘๐ คน

     -   ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ อายุ ๔ ปี ขึ้นไป (เกิดก่อนวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖)

         จำนวน ๓๐ คน  

     -   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ อายุ ๖ ปี ขึ้นไป (เกิดก่อนวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔)

         จำนวน ๓๐ คน

 

จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่ วันที่ ๙ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

เวลา ๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ

 

****************************************************

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ - ๖ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  ๖ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐

                                    * หย่าหลงเชื่อ *

          ผู้แอบอ้างสามารถพาเข้าเรียนได้โดยจะต้องเสียค่าบำรุงให้โรงเรียนเด็ดขาด

                        ส่งสัยเรื่องใดๆ ติดต่อสอบถาม โทร ๐๓๔-๒๔๑-๓๓๖

       

  

 

   งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ด้่านพระพุธทศาสนา เฉลิมพระเกียรติ  ๖๐  พรรษา  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันเสาร์ ที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๘
ณ  องค์พระปฐมเจดีย์

 

 

                        รางวัลชนะเลิศ

 

               การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ

 

                       ระดับชั้นประถม

 

 

 

 

 

                   รางวัลรองชนะเลิสอันดับหนึ่ง

 

       การประกวดกล่าวคำอาราธนาและคำถวายทาน

 

    ในพุทธศาสนพิธีประดับชั้นประถม

 

 

 

 

 

                   รางวัลชนะเลิศอันดับสอง

 

                  การประกวดบรรยายธรรม

 

                          ระดับประถม

 

 

 

 

ผลการทอสอบ O - NET  ปีการศึกษา 2558

 

       นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ได้คะแนนเต็ม   100

         -  วิชาคณิตศาสตรฺ์    จำนวน   7  คน

         -  วิชาภาษาอังกฤษ   จำนวน   2 คน

          

 

รางวัลชนะเลิศ

     

การประกวดคัดลายมือ

ระดับประถมศึกษา

 

เด็กหญิงสิริกร  ศรีสุวรรณดิษฐ์

 

 

 

Design downloaded from free website templates.