:: โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยายินดีต้อนรับ::

           

          บรรยากาศโรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา

 

 ข่าวประชาสัมพันธ

       วันที่  28 สิงหาคม พ.ศ. 2557           รูปภาพ

             - ได้ต้อนรับผู้ได้รับการสรรหาเพื่อพัฒนาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
      วันที่  29 สิงหาคม พ.ศ. 2557         รูปภาพ
             -  ผู้อำนวยการโรงเรียนเดินทางไปรับเกียรติบัตรเหรียญเงินจากผลการทดสอบ
                ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  ( O-NET) ณ โรงเแรมปรินซ์พาเลซ์
                จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช)
     ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านผลการประเมินความพร้อมพื้นฐานชั้นอนุบาลปีที่ 1   
     ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านผลการประเมินความพร้อมพื้นฐานชั้นอนุบาลปีท ี่ 2
    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านผลการประเมินความพร้อมพื้นฐานชั้นประถมปีที่ 1  
          
 
การสอบแข่งขันวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ (ท็อปเทสท์)

ประจำปี พ.ศ. 2555
 เด็กชายนฤปชัย  ไพรหงกุล   รูปภาพ
 เด็กหญิงญาณิศา  มากลัด    รูปภาพ
 เด็กชายดนุพัฒน์  ชัยณรงค์  รูปภาพ

      ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2557

 

เข้าค่ายธรรมะ

 

สัปดาห์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร

 
Design downloaded from free website templates.