:: โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยายินดีต้อนรับ::

           

          บรรยากาศโรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา

 

 ข่าวประชาสัมพันธ

       วันที่  28 สิงหาคม พ.ศ. 2557           รูปภาพ

             - ได้ต้อนรับผู้ได้รับการสรรหาเพื่อพัฒนาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
      วันที่  29 สิงหาคม พ.ศ. 2557         รูปภาพ
             -  ผู้อำนวยการโรงเรียนเดินทางไปรับเกียรติบัตรเหรียญเงินจากผลการทดสอบ
                ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  ( O-NET) ณ โรงเแรมปรินซ์พาเลซ์
                จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช)
 
     เปิดเทอมภาคเรียน ที่ 1 วันที่ 16 พฤษภาคม  2559  ปีการศึกษา  2559
          
         

       

   งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ด้่านพระพุธทศาสนา เฉลิมพระเกียรติ  ๖๐  พรรษา  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันเสาร์ ที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๘
ณ  องค์พระปฐมเจดีย์

 

 

รางวัลชนะเลิศ

 

                        การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ

 

ระดับชั้นประถม

 

 

 

 

 

                   รางวัลรองชนะเลิสอันดับหนึ่ง

 

       การประกวดกล่าวคำอาราธนาและคำถวายทาน

   ในพุทธศาสนพิธี

 

                        ประดับชั้นประถม

 

 

 

 

                 รางวัลชนะเลิศอันดับสอง

 

                การประกวดบรรยายธรรม

 

                          ระดับประถม

 

 

 

 

 

 

 

Design downloaded from free website templates.