:: โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยายินดีต้อนรับ::

           

          บรรยากาศโรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา

 

 ข่าวประชาสัมพันธ

       วันที่  28 สิงหาคม พ.ศ. 2557           รูปภาพ

             - ได้ต้อนรับผู้ได้รับการสรรหาเพื่อพัฒนาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
      วันที่  29 สิงหาคม พ.ศ. 2557         รูปภาพ
             -  ผู้อำนวยการโรงเรียนเดินทางไปรับเกียรติบัตรเหรียญเงินจากผลการทดสอบ
                ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  ( O-NET) ณ โรงเแรมปรินซ์พาเลซ์
                จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช)
       เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าใหม ปีการศึกษา   2558่      
 
 
การสอบแข่งขันวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ (ท็อปเทสท์)

ประจำปี พ.ศ. 2555
 เด็กชายนฤปชัย  ไพรหงกุล   รูปภาพ
 เด็กหญิงญาณิศา  มากลัด    รูปภาพ
 เด็กชายดนุพัฒน์  ชัยณรงค์  รูปภาพ

      ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2557

 

เข้าค่ายธรรมะ

 

สัปดาห์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร

 
Design downloaded from free website templates.