:: โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยายินดีต้อนรับ::

           

          บรรยากาศโรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา

      

      ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 
คณะครูและนักเรียนไปร่วมถวายพระพรเพื่อแสดงความจงรักภักดี
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาหทัยสมาคม พระบรมหาราวัง
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2559
รูปภาพ
 

       

       

 

   งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ด้่านพระพุธทศาสนา เฉลิมพระเกียรติ  ๖๐  พรรษา  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันเสาร์ ที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๘
ณ  องค์พระปฐมเจดีย์

 

 

รางวัลชนะเลิศ

 

                        การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ

 

ระดับชั้นประถม

 

 

 

 

 

                   รางวัลรองชนะเลิสอันดับหนึ่ง

 

       การประกวดกล่าวคำอาราธนาและคำถวายทาน

 

    ในพุทธศาสนพิธีประดับชั้นประถม

 

 

 

 

 

                   รางวัลชนะเลิศอันดับสอง

 

                  การประกวดบรรยายธรรม

 

                          ระดับประถม

 

 

 

 

ผลการทอสอบ O - NET  ปีการศึกษา 2558

 

       นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ได้คะแนนเต็ม   100

         -  วิชาคณิตศาสตรฺ์    จำนวน   7  คน

         -  วิชาภาษาอังกฤษ   จำนวน   2 คน

          

 

รางวัลชนะเลิศ

     

การประกวดคัดลายมือ

ระดับประถมศึกษา

 

เด็กหญิงสิริกร  ศรีสุวรรณดิษฐ์

 

 

 

 

Design downloaded from free website templates.